Şantsız Konjenital Kalp Hastalıkları

Valvüler pulmoner stenoz

Pulmoner kapak deformedir ve kalınlaşmıştır. Bu durum darlık yapar ve sonuçta sağ ventrikül basıncı artar. Sağ ventrikül basıncının 30 mmHg ya kadar olduğu durumlar hafif, 30-60 mmHg cıva arası orta, daha fazla olduğu durumlar ise şiddetli olarak kabul edilir.

Sağ ventrikülde basıncın yüksek olmasına rağmen pulmoner arter basıncı normal veya normalin altındadır. Bu nedenle pulmoner kapakta sistolik basınç farkı vardır.

Hafif ve orta durumlarda hasta klinik olarak asemptomatiktir. Şiddetli durumlarda egzersiz dispnesi görülür. Çok şiddetli durumlar haricinde siyanoz görülmez. Oskültasyonda pulmoner odakta ejeksiyon tipi sistolik üfürümler duyulur. Genelde 2. derece ve üstü üfürümlerdir. Keskin, organize ve tizdir. EKG’de sağ aks deviasyonu ve sağ ventrikül hipertrofisi görülür. Tele kardiyogramda pulmoner konusun poststenotik dilatasyon nedeniyle belirginleştiği görülür. Kardiyak kateterizasyonda sistolde pulmoner arterden sağ ventriküle boya verilirse dar ve kalınlaşmış pulmoner orifis görülebilir.

Valvüler aortik stenoz

Aort kapakçığı deforme, dar ve kalındır. Bu nedenle sol ventrikül basıncı yüksektir. Ancak aorttaki basınç normaldir ve kapakçık seviyesinde basınç farkı oluşur. Klinik olarak çabuk yorulma, angina pektoris, efor intoleransı, uyuşukluk, senkop, kalp yetmezliği, ani ölüm görülebilir.

Oskültasyonda aort odağında ejeksiyon tipi sistolik üfürüm duyulur. Aynı odakta veya suprasternal çentikte trill alınabilir. Şiddetli durumlarda sol ventrikül hipertrofisi görülür. EKG’de R dalgaları uzundur, T dalgası ters döner; genellikle röntgen belirgin bir değişiklik göstermez. Ekokardiyografide sistolde kapakçığın yetersiz hareketini, orifisin daraldığını ve kalınlaştığını görebiliriz.

Aort koarktasyonu

Aortta daralma mevcuttur. %95-98’inde lokalizasyon sol subklavian arterin hemen altında, ligamentum arteriosuma çok yakın bir konumdadır.

Aorttaki darlık nedeniyle darlığın üst kısmında desendan aorta kan akımı oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle subklavian arterle desendan aorta arasında kollateraller oluşur. Kollarda nabızlar iyi alınmasına rağmen femoral nabızlar ya çok zayıf alınır ya da hiç alınamaz. Kollardan ve ayaklardan kan basıncı ölçüldüğünde; üst ekstremitelerde ve vücudun üst kısımlarında hipertansiyon bulunur. Ayrıca epistaksis, baş ağrısı, solunum yetmezliği gibi semptomlar görülür. Koarktasyona özgü bir üfürüm yoktur, ancak sol prekordial bölgede sistolik üfürüm ve sol subklaviküler alanda sürekli hafif bir sistolik üfürüm duyulabilir.

Supravalvüler ve subvalvüler aortik stenoz

Bu hastalarda aort kapakçığının üstünde veya altında membranöz veya müsküler daralmalar vardır. Nadiren görülürler.

İlginizi Çekebilir: Pediatrik refleksler

Twitter’ da bizi takip edin: @doktorunsesicom